INDIAN COUNCIL OF ASTROLOGICAL SCIENCES (REGD.) CHENNAI

   ICAS

Hon. Founder President

 

(Late) Dr. B. V. RAMAN

   Hon. President
 
Hon. National President

  Email: info@icasindia.org

Shri A.B. Shukla IAS
 
   Ex President ICAS
 
Ex President ICAS
Justice S. N. Kapoor
 
   Hon. Vice Presidents

Dr. K. L. Manohar Secunderabad
Shri Bholanath Shukla Kanpur
Smt. Gayatri Devi Vasudev Bengaluru
 
Shri Satish Sharma Jaipur
Shri Anil Kaushal Chandigarh
Shri A. Narasimha Alse Bengaluru
 
Shri Ramesh Chintak Kanpur
Shri Pradeep Chaturvedi Noida
Shri Jeyaram Secunderabad
Shri T S Vasan Bengaluru
Shri M N Kedar Delhi
 
   Office Bearers

Hon. National Secretary

  Ph: 9866248350
 E-mail: gkmani1948@yahoo.com

Shri V. Gopala Krishna
Hon. National Joint Secretary

 

Shri D. Muralidhar
Hon. National Treasurer

 

Shri V. E. Rajendran
 
   COE, ICAS

Hon. Controller of Examinations
Shri M. Anjaneyulu, IDAS
Hon. AdDl. Controller of Examinations
Shri Navneet Kaushik IRSSE
Hon. Registrar of
Examinations
Shri Pankaj Shiv Sud
 
HON. DY. CONTROLLER OF
EXAMINATIONS
Shri S. Tyagarajan
Hon. Asstt. Controller of Examinations
Shri Ashish Sharma
Hon. Asstt. Controller of Examinations
Shri Kuldeep Jiwani