INDIAN COUNCIL OF ASTROLOGICAL SCIENCES (REGD.) CHENNAI

   ICAS

Hon. Founder President

 

(Late) Dr. B. V. RAMAN

   Hon. President
 
Hon. National President

  Email: controllerofexaminations@gmail.com

Shri A.B. Shukla IAS
 
   Ex President ICAS
 
Ex President ICAS
Justice S. N. Kapoor
 
   Hon. Vice Presidents

Dr. K. L. Manohar Hyderabad
Shri Bholanath Shukla Kanpur
Smt. Gayatri Devi Vasudev Bangalore
 
Shri Satish Sharma Jaipur
Shri K. Rangachari New Delhi
Shri A. Narasimha Alse Bangalore
 
Shri Ramesh Chintak Kanpur
Shri Pradeep Chaturvedi Noida
Shri Jeyaram Secunderabad
Shri T S Vasan
M N Kedar
 
   Office Bearers

Hon. National Secretary

  Ph. 9176926027
 E-mail: esaravanan57@gmail.com

Shri E. Saravanan
Hon. National Treasurer

 

Shri D. Muralidhar
Former Chapter Advisor

 

Shri A. V. Sundaram
 
   COE, ICAS

Hon. Controller of Examinations
Shri M. Anjaneyulu, IDAS
Hon. AdDl. Controller of Examinations
Shri Navneet Kaushik IRSSE
Hon. Registrar of
Examinations
Shri Pankaj Shiv Sud
 
Hon. Asstt. Controller of Examinations
Shri Ashish Sharma
Hon. Asstt. Controller of Examinations
Shri Kuldeep Jiwani